PALLAS AIR OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Pallas Air Oyj ja yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiön toiminimi on englanniksi Pallas Air Plc ja ruotsiksi Pallas Air Abp.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa ja myydä puhtaan sisäilman ja terveellisen asuin-ja työympäristön edellyttämiä koneita, laitteita, materiaaleja, palveluita ja menetelmiä sekä harjoittaa näihin liittyvää vientitoimintaa. Yhtiö harjoittaa myös tutkimus- ja kehitystoimintaa mainituilla aloilla. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa sijoitustoimintaa

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta kahdeksaan varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Edustaminen

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla, kummallakin yksin.

Hallitus voi lisäksi antaa nimetylle henkilölle oikeuden edustaa yhtiötä.

5 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo -osuusjärjestelmään.

7 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

8 § Ennakkoilmoittautuminen

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä ja ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.

9 § Yhtiökokouksen paikka

Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa. Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:
1. tilinpäätös ja
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta sekä
7. tilintarkastajan palkkiosta

valittava:
8. hallituksen jäsenet ja
9. tilintarkastaja

käsiteltävä:
10. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.