Hallinnointi

Pallas Air on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Emoyhtiö Pallas Air Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Pallas Air -konsernin. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Pallas Air noudattaa hallintonsa järjestämisessä osakeyhtiölakia ja First North Growth Market -sääntöjä. Yhtiö ei noudata Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa hallinnointikoodia, koska yhtiön arvion mukaan se ei ole yhtiön kokoon ja liiketoiminnan laajuuteen nähden perusteltua.

Yhtiön hallinto on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.