Eettiset periaatteemme

Nämä Pallas Airin eettiset periaatteet luovat pohjan päivittäiselle liiketoiminnallemme. Periaatteidemme tavoitteena ovat tyytyväiset asiakkaat ja hyvinvoivassa työympäristössä työskentelevä motivoitunut henkilöstö.

Arvomme ohjaavat päivittäistä toimintaamme

 • Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja monimuotoisuus
  • Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme nämä arvot huomioiden ja kannustamme kaikkia yhtiön työntekijöitä osallistumaan yhtiön kehittämiseen.
 • Innovatiivisuus ja innostuneisuus
  • Avoimuuden kulttuuri mahdollistaa vuorovaikutteisuuden ja matalan kynnyksen uusien ideoiden esittämiselle, joka toimii perustana innovatiiviselle työskentelylle yhtiön innostuneiden työntekijöiden keskuudessa.
 • Terveysturvallisuus
  • Missiomme ja visiomme perustuvat tähän arvoon, joka on toimintamme perusta.
 • Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen
  • Pyrimme kaikessa toiminnassamme minimoimaan ympäristöä kuormittavien ratkaisujen käytön, mahdollistaen pienen hiilijalanjäljen. Pyrimme myös määrätietoisesti huomioimaan tämän arvon tutkimus- ja kehityshankkeissamme, jotka osaltaan pyrkivät ratkaisemaan globaalia muovijäteongelmaa.

Noudatamme lakeja

Noudatamme soveltuvia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja sääntöjä sekä kansainvälisiä sopimuksia. Lisäksi noudatamme Pallas Airilla kulloinkin voimassa olevia ohjeita ja käytäntöjä. Lakisääteisten vaatimusten seurannassa ja soveltamisessa varmistamme tiedon saannin seuraamalla alan standardeja ja toimialajärjestöjen tiedottamista lain vaatimuksista ja muutoksista.

Vastuullisuus

Yleistä

Pallas Airin päämääränä on olla johtava yritys puhtaan, terveellisen ja turvallisen ilman mahdollistavien koneiden, laitteiden, menetelmien ja tuotteiden tuottajana. Määritämme ympäristöpolitiikan sekä ympäristötavoitteet aina seuraavalle kahdelle vuodelle. Arvioimme ympäristövaikutustaan, toiminta- ja sääntely-ympäristöään sekä sidosryhmien vaatimuksia ja tarpeita säännöllisesti. Pyrimme vastuullisuuteen hankkiessaan komponentteja, materiaaleja ja sopimusvalmistuttamalla tuotteita. Valvomme ympäristö- ja vastuullisuustavoitteidemme toteutumista johdon katselmuksien, auditointien ja asiakaspalautteen aktiivisen käsittelyn kautta.

Tuotteiden laadun varmistaminen

Pallas Air Oyj:llä ja Lifa Air Oy Ltd:llä on laatusertifikaatti ISO 9001 ja ympäristösertifikaatti ISO 14001. Otamme toiminnassamme huomioon näiden standardien vaatimukset ja pyrimme jatkuvasti kehittämään ja parantamaan toimintaamme.

Pallas Airin tarjoamat koneet ja laitteet ovat laadukkaita ja kestäviä, minkä ansiosta niitä voidaan käyttää pitkään. Tarjoamme myös koneiden huoltoa, mikä entisestään pidentää koneiden käyttöikää ja siten vähentää ympäristökuormitusta. Ilmanvaihtohygieniatuotteitamme käyttämällä voidaan parantaa energiatehokkuutta ja säästää energian kulutusta, sillä puhtaat ilmastointikanavat toimivat tehokkaammin.

Tuotantoprosessien ja logistiikkaketjun vastuullisuus

Yhtiö pyrkii tuotannossa ja logistiikassa minimoimaan haitallisia ympäristövaikutuksia esimerkiksi vähentämällä tuotannossa syntyvän jätteen määrää ja uusiokäyttämällä jätemateriaaleja, valitsemalla kuljetusvaihtoehdoiksi mahdollisimman ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja sekä valvomalla ja tehostamalla tuotantoprosessiensa energiatehokkuutta.

 

Yhtiö pyrkii tuotannossaan käyttämään mahdollisimman vähän kemikaaleja esimerkiksi valmistamalla hengityssuojaimet ja kirurgiset suu-nenäsuojukset puhtaissa tiloissa sen sijaan että ne steriloitaisiin kemiallisesti tuotannon loppuvaiheessa. Tämä vähentää sekä kemikaalikuormitusta että parantaa työntekijöiden ja loppukäyttäjien turvallisuutta, sillä esimerkiksi yleisesti käytössä oleva sterilointikemikaali etyleenioksidi on todettu karsinogeeniseksi, mutageeniseksi ja lisääntymiselle toksiseksi aineeksi.

 

Yhtiö seuraa tuotannossaan syntyvän jätteen määrää ja pyrkii minimoimaan sitä tehokkaalla laadunvalvonnalla. Yhtiö seuraa aktiivisesti myös tuotantonsa energiankulutusta. Yhtiö hyödyntää esimerkiksi käyttämäänsä toiminnanohjausjärjestelmää tuotannon ja logistiikan seuraamiseen sekä tehostamiseen.

Innovatiiviset ratkaisut

Lifa Air tähtää tuotekehitystoiminnassaan vastuullisiin ja innovatiivisiin ratkaisuihin.

Olemme lisäksi parhaillaan osallisena BIOPROT-hankkeessa, joka pyrkii maskien tuotannossa kiertotalouteen, jotta maskijätteen määrää voitaisiin vähentää minimiin. Hankkeen tavoitteena on kehittää biopohjaisia ja biohajoavia suojavarusteita, joiden raakamateriaalina voidaan hyödyntää metsä- tai maatalouden sivuvirtoja. Uudella biopohjaisella tuotteella voitaisiin korvata nykyiset kertakäyttöiset fossiilisista raakamateriaaleista valmistetut maskit.

Sosiaalinen vastuu

Pallas Air on tehnyt merkittäviä lahjoituksia muun muassa lastensairaalalle, Yhteisvastuukeräykselle, Pelastusarmeijalle ja Suomen Meripelastusseuralle. Lifa Air toimii myös Suomen Olympiajoukkueen terveysturvallisuuskumppanina ja tekee yhteistyötä Lastenklinikoiden Kummit Ry:n kanssa. Keväällä 2020 yhtiö järjesti Maskeilu -piirustuskilpailun, jossa parhaat maskikuviot palkittiin raha- ja tuotepalkinnoilla. Yhtiö on lisännyt tuotevalikoimaansa tuotteita, joissa käytetään piirustuskilpailussa luotuja maskikuvioita, ja tilittää näiden tuotteiden myynnistä saadusta liikevaihdosta osuuden Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry:lle.

Asiakas on meille ykkönen

Haluamme säilyttää asiakkaiden luottamuksen, ja sen vuoksi tuotteidemme ja ratkaisujemme laatu on meille äärimmäisen tärkeää. Varmistamme aina, että tuotteemme ja ratkaisumme täyttävät tai ylittävät sekä asiakaslupauksemme, omat sisäiset standardimme että lainsäädännön, määräysten ja toimialan standardit.

Sitoudumme rehellisyyteen ja liiketoiminnan lahjomattomuuteen

Pallas Air ei hyväksy eikä osallistu korruptioon sen missään muodossa ja edellyttää liikekumppaniensa toimivan samalla tavoin. Emme hyväksy lahjontaa tai lahjuksia, maksuja viranomaisille, sopimattomia lahjoja tai palveluksia.

Kilpailemme reilusti innovatiivisten ratkaisuidemme laadulla, emme painostamalla tai muutoin vilpillisin keinoin.

Emme anna henkilökohtaisten etujen tai hyötyjen vaikuttaa päätöksentekoon liiketoiminnassamme silloin, kun ne ovat ristiriidassa Pallas Airin etujen kanssa. Vältämme ammatillisia sitoumuksia Pallas Airin ulkopuolella, tai pyydämme niihin luvan etukäteen lähimmältä esimieheltämme, mikäli ne saattavat vaikuttaa kielteisesti työtehtäviemme suorittamiseen Pallas Airilla. Emme saa antaa henkilökohtaisten suhteiden vaikuttaa ammatilliseen harkintaamme edustaessamme Pallas Airia liiketoimintaan liittyvissä asioissa.

Ilmoitamme, mikäli havaitsemme sääntörikkomuksia

Tiedostamme, että näiden eettisten ohjeiden rikkominen voi vaarantaa liiketoimintamme, maineemme, kollegamme ja suhteemme ulkopuolisiin kumppaneihin. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sääntöjen rikkomusepäilyistä viiveettä esimiehelle tai yhtiön toimitusjohtajalle.