PALLAS AIR OYJ:N TIEDONANTOPOLITIIKAN LYHENNELMÄ

TIEDONANTOPOLITIIKKA

Pallas Air noudattaa viestinnässään EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta ((EU) 596/2014 muutoksineen, ”MAR”), muita asetuksia sekä soveltuvia säädöksiä, Suomen lainsäädäntöä, Nasdaq Helsinki Oy:n Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjä ja sisäpiiriohjeistusta sekä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä. Nasdaq First North Growth Market Rulebook -sääntöjen mukaisena yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Alexander Corporate Finance Oy.

Pallas Airin keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on käytössään samanaikaisesti ja tasapuolisesti riittävät ja olennaiset tiedot yhtiöstä sekä sen liiketoiminnoista. yhtiön viestinnän keskeisiä periaatteita ovat avoimuus, tasapuolisuus, johdonmukaisuus, oikea-aikaisuus ja luotettavuus. Pallas Air viestii kaikille sidosryhmilleen niin myönteisistä kuin kielteisistä asioista. Yhtiö pyrkii kaikissa viestintätilanteissa varmistamaan, että kaikilla sen sidosryhmillä on totuudenmukainen kuva yhtiön toiminnasta, tavoitteista ja taloudellisesta tilasta.

Vastuualueet

Yhtiön hallitus vastaa tilinpäätöstiedotteen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, puolivuosikatsausten sekä mahdollisten tulosvaroitusten julkistamisesta. Lisäksi yhtiön hallitus vastaa First Northin sääntöjen edellyttämien tietojen julkistamisesta. Yhtiön tuotekehitysjohtaja vastaa yhtiön jatkuvan tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien yhtiötiedotteiden julkistamisesta. Tuotekehitysjohtaja vastaa myös johtohenkilöiden liiketoimien julkistamisesta.

Yhtiön Nasdaq First Northin sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Aktia Alexander Corporate Finance Oy.

Tiedotteet

Yhtiötiedotteet

Pallas Air julkistaa yhtiötiedotteella sisäpiiritiedon ja yhtiöön soveltuvassa lainsäädännössä tai Nasdaq First North Growth Market Rulebook -säännöissä edellytetyt muut julkistettavat asiat, kuten esimerkiksi tilinpäätöstiedot, kutsut yhtiökokoukseen ja yhtiökokouksen päätökset, merkitykselliset muutokset yhtiön johdossa sekä ehdotukset ja päätökset osakeantivaltuutuksista. Yhtiön virallinen raportointi- ja julkaisukieli on suomi.

Yhtiötiedotteena julkistetaan esimerkiksi tilinpäätös, puolivuosikatsaukset sekä yhtiötä suoraan koskeva sisäpiiritieto, kuten yhtiön strategian kannalta keskeiset asiat, olennaiset muutokset taloudellisissa tai tulevaisuuden näkymissä, merkittävät sopimukset tai muut liiketoiminnan tapahtumat, jotka poikkeavat normaalista liiketoiminnasta joko suuren arvonsa tai strategisen merkityksenä vuoksi, sekä äkilliset ja olennaiset taloudellisen tilanteen muutokset.

Yhtiötiedotteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla vähintään viiden (5) vuoden ajan niiden julkistamisesta.

Lehdistötiedotteet

Pallas Air voi lisäksi julkaista yhtiön liiketoimintaan liittyviä lehdistötiedotteita, jotka eivät täytä yhtiötiedotteille määriteltyjä kriteereitä, mutta joiden julkaisemisen Pallas Air katsoo olevan sijoittajien, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien yleisen edun mukaista.

Hiljainen jakso ja suljettu ikkuna

Säännöllisesti julkaistavia taloudellisia raportteja edeltää hiljainen jakso, joka alkaa 30 päivää ennen seuraavan taloudellisen raportin julkistamispäivää. Yhtiön edustajat eivät hiljaisen jakson aikana tapaa pääomamarkkinoiden tai talousmedian edustajia eivätkä kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuudennäkymiä. Hiljainen jakso päättyy tilinpäätöstiedotteen tai puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.

Jos jokin hiljaisen jakson aikainen tapahtuma (kuten merkittävä liiketoimintatapahtuma) vaatii välitöntä julkistamista, Pallas Air julkistaa tiedon viipymättä sisäpiiritiedon julkistamisvelvollisuutta koskevien säännösten ja menettelytapojen mukaisesti ja voi tiedon julkistamisen jälkeen kommentoida kyseistä tapahtumaa. Lisäksi Pallas Air voi harkintansa mukaan julkaista hiljaisen jakson aikana sijoittajauutisina ajankohtaisia tilauksia tai hankkeiden käynnistymisiä.

MAR asettaa Pallas Airin johtotehtävissä toimiville koskevan suljetun ikkunan ennen puolivuosi-katsauksen tai vuositilinpäätöksen julkistamista. Suljettu ikkuna on voimassa 30 päivää ennen taloudellisen raportin julkistamista ja julkistamispäivän (30+1). Suljetun ikkunan aikana kaupankäynti yhtiön rahoitusvälineillä omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti on kiellettyä