LIFA AIR OYJ:N SISÄPIIRIHALLINNON LYHENNELMÄ

SISÄPIIRIHALLINTO

Lifa Air Oy noudattaa sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (”MAR”), niitä täydentäviä asetuksia ja määräyksiä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lifa Air varmistaa, että sisäpiiriluetteloita ylläpidetään luotettavalla tavalla. Yhtiön sisäpiirivastaava ja sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta vastaava yhtiön sisäpiiriluettelojen hoitaja on yhtiön laatu- ja ympäristöpäällikkö Mirella Lehtiö.

Lifa Air julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. Lifa Air voi tiettyjen MAR:ssa säädettyjen edellytysten täyttyessä lykätä sisäpiiritiedon julkistamista. Jos Lifa Air päättää lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, yhtiössä laaditaan hankekohtainen ei-julkinen sisäpiiriluettelo ja sitä pidetään ajan tasalla.

Kaupankäyntirajoitukset

MAR:n perusteella Lifa Airin johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiön rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet sekä yhtiölle että Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisen jälkeen. Yhtiö julkistaa kyseiset liiketoimet yhtiötiedotteina viipymättä ja kahden (2) työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Johtohenkilö ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana. Liiketoimia ei saa toteuttaa 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen Lifa Airin tilinpäätöstiedotteen, liiketoimintakatsauksen ja puolivuosikatsauksen julkaisemista eikä julkistamispäivänä. Jos tilinpäätös sisältää aikaisemmin tilinpäätöstiedotteessa julkistamatonta olennaista tietoa, suljettu ikkuna koskee myös tilinpäätöstä (Kaupankäyntirajoitus).

Lifa Airilla on käytössään menettely, jota noudattamalla yhtiön palveluksessa olevat voivat ilmoittaa yhtiön sisällä riippumattoman kanavan kautta säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta (”whistleblowing”). Tämä menettely koskee myös finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäiltyä rikkomista.